മാനസികാരോഗ്യവും സമീപകാല മലയാള സിനിമയും: ചില സംവാദങ്ങൾ

Aprajita Sarcar and P. K. Anand.
Ala : A Kerala Studies Blog, September 2020.

പുരുഷസ്വത്വവും , മാനസികാരോഗ്യവും, സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള സൂക്ഷ്മബന്ധത്തെ സമീപകാലത്തു പുറത്തുവന്ന ‘ട്രാൻസ്’ (2020), ‘കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് (2019) എന്നീ സിനിമകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ആനന്ദും അപ്രാജിതയും.

More info : http://ala.keralascholars.org/issues/25/mental-health-and-cinema/

Reposted from Kerala Scholars eGroup

~~~~

Subscribe KSM on Telegram here https://t.me/keralascholars

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s